6/06/2009

ຈັກຄົ້ນຫາຄຳຕອບ (wofram alpha)

ມື້ນີ້ຂໍອະນຸຍາດ ສະເໜີ ຈັກຄົ້ນຫາແບບໃໝ່ ທີ່ ໃຫ້ຄຳຕອບ ແທນທີ່ ຈະຊີ້ທາງຫາບ່ອນທີ່ອາດຈະມີຄຳຕອບ ຄື ຈັກຄົ້ນຫາແບບເກົ່າ. ໜ້າເສຍດາຍທີ່ມັນຍັງເຂົ້າໃຈ ແຕ່ ພາສາອັງກິດ. ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ແມ່ນ http://www.wolframalpha.com/.

ຕົວຢ່າງ ຖ້າ ພິມຄຳວ່າ lao gdp ມັນກໍ່ສະແດງທັງ ຂໍ້ມູນຈີດີພີ ເປັນໂຕເລກ ແລະ ເສັ້ນສະແດງໃຫ້:ຖ້າພິມສົມຜົນຄະນິດສາດ ເຊັ່ນ x^2 - 3x + 1 = 0 ມັນກໍ່ຈະໃຫ້ທັງຄຳຕອບ ແລະ ເສັ້ນສະແດງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

No comments: