6/18/2009

ກະຊວງການເງິນ

ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໜ້າເວັບອົງກອນລັດໃໝ່ດົນແລ້ວ. ມື້ນີ້ ຂໍສະເໜີ ໜ້າເວັບທາງການ ຂອງ ກະຊວງການເງິນ ຢູ່ http://www.mof.gov.la/

No comments: