11/18/2008

ໄຟຟ້າ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ນຫຍັງ? (ຫຼັກສູດເປີດ ຂອງ MIT)

ອາຈານນີ້ ມືອາຊີບອີ່ຫຼີ, ທັງຄວາມໄວ, ຈັງຫວະ, ເນື້ອໃນ ແລະ ບັນຍາກາດ ໃນການເວົ້າ ເກືອບວ່າບໍ່ເຄີຍເຫັນ ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແບບນີ້ມາກ່ອນ. ໃຊ້ແອບຟັງພາສາອັງກິດກໍ່ໄດ້, ຖ້າເຂົ້າໃຈພາສາ ຄວາມຮູ້ລະດັບມັດທະຍົມ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

1 comment:

Anonymous said...

ຂໍຖາມແນ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງມີບ່ອນຂາຍແມ່ເຫຼັກບໍ່