11/18/2008

ວິທີແກ້ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງ (ສົມຜົນເສັ້ນຊື່)

ສຳຫຼັບໃຫ້ ນ້ອງໆນັກຮຽນມັດທະຍົມ ທວນຄືນອັນທີ່ໄດ້ຮຽນແລ້ວ ແລະ ເບິ່ງວິທີຄຶດທີ່ແຕກຕ່າງ ຂອງ ຄົນຕ່າງປະເທດເນາະ. ຄຶດວ່າໃຊ້ຮຽນໄດ້ ທັງເລກທັງພາສາອັງກິດ!

No comments: