11/14/2008

ໂຕໜັງສືໄຕລື້

ໄດ້ພະຍາຍາມ ຂຽນ ຄຳເວົ້າຂອງ ນັກຮ້ອງເປັນພາສາລາວ ເພື່ອສົມທຽບໂຕໜັງສືໄຕລື້ ກັບ ໂຕໜັງສືລາວ. ຖ້າມີອາຈານໃດຮູ້ວ່າ ບ່ອນໃດຜິດ ກະລຸນາຊ່ອຍບອກດ້ວຍ....
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ພາສາຕົວໄຕ
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ຈື່ຈຳຮຽນໄວ້
ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ເອ ໂອ ສະຫຼະແປດຕົວ ຊ່ວຍກັນຮຽນໄວ້
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ພາສາຊາວໄຕ
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ປາກ?ຊາວໄຕ
ກະ ຂະ ກາ ຂາ ?
ຈະ ຊະ ຈາ ຊາ ?
???
ຈື່ຈຳຮຽນໄວ້
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ເລກຕົວຂອງໄຕ
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ສືບສາຍເຄືອໄຕ
ຕະ ທະ ຕາ ທາ ?
ປະ ພະ ປາ ພາ ?
???
ຈື່ຈຳຮຽນໄວ້
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ພາສາຕົວໄຕ
ອັກຂະລະ ອັກຂະລະ ຈື່ຈຳຮຽນໄວ້
???

(ບາງເທື່ອສຶກສາໂຕໜັງສືເອົາອາດຊິໄວກວ່າ. ຊິລອງຄ່ອຍເຮັດໄປເບິ່ງ)

2 comments:

Anonymous said...

ໂຈຫນັງສືອໄຕລືຕືອກັນກັບໂຕຫນັງສືອລາວໂຍນເລີຍ

Anonymous said...

ທີ່ຈິງ ໂຕໜັງສືໄຕລື້ທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຜ່ານວິດີໂອນີ້ ກໍ່ຄືໂຕໜັງສືທຳທີ່ຈົວຄູບານຳໃຊ້ກັນໃນວັດ ແລະຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍໄດ້ຈາລຶກໄວ້ໃນໃບລານຕ່າງໆ. ໂຕໜັງສືໄຕລື້ ຫຼືໄດ້ຍິນຄູບາອາຈານເວົ້າວ່າ3ຕທຳລື້. ໂຕທຳລາວ ແລະທຳລື້ແມ່ນມີວິທີອ່ານ, ວິທີຂຽນຄືກັນ ຕ່າງແຕ່ວ່າໂຕທຳລື້ຈະມີຫາງ. ອັກຂະລະ ແລະສະຫຼແມ່ນຄືກັນໝົດ ເຊັ່ນວ່າ ກະ ຄະ ຂະ ຂະ ງະ, ຈະ ສະ ຊະ ຊະ ຍະ, ຕະ ຖະ ທະ ທະ ນະ, ປະ ພະ ຜະ ຜະ ມະ, ຍະ ລະ ວະ ສະ ຫະ ລະ ອັງ ເປັນຕົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຂຽນອອກມາເປັນໂຕລາວໄດ ເພາະໂຕລາວບາງໂຕບໍ່ສາມາດອອກສຽງໂຕທຳໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຮຽນໂຕທຳລາວ ກະພໍສາມາດອ່ານທຳລື້ໄດ້ຢູ່