11/24/2008

ຮຽນອ່ານ ໜັງສືຮິຣະງະນະ (ひらがな) ແຖວ ສະ.

ມື້ນີ້ ຮຽນ ແຖວ ສະ.
さ ສະ, し ສິ (ອອກສຽງ ຄືກັບ shi ຫຼື she ເປັນສຽງສັ້ນໃນພາສາອັງກິດ), す ສຶ, せ ເສະ, そ ໂສະ.

No comments: