11/27/2008

ຮຽນອ່ານ ໜັງສືຮິຣະງະນະ (ひらがな) ແຖວ ຕະ.

ມື້ນີ້ ຮຽນ ແຖວ ຕະ.
た ຕະ, ち ຈິ (ອອກສຽງ ຄ້າຍຄືກັບ "chi"), つ ຕຊຶ(ອອກສຽງ ຄ້າຍຄືກັບ "tsu"), て ເຕະ, と ໂຕະ.

No comments: