11/21/2008

ຮຽນອ່ານ ໜັງສືຮິຣະງະນະ (ひらがな) ແຖວ ຄະ.

ອັນນີ້ ແມ່ນ ແຖວ ຄະ.
か ຄະ, き ຄິ, く ຄຶ, け ເຄະ, こ ໂຄະ. ໂດຍທົ່ວໄປ ໜັງສືໂຕດຽວ ແມ່ນ ຈະອອກເປັນສຽງສັ້ນໝົດ.

No comments: