11/20/2008

ຮຽນອ່ານ ໜັງສືຮິຣະງະນະ (ひらがな) ແຖວ ອະ.

ໜັງສືສະແດງສຽງ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ມີ ສອງປະເພດ: (1)ຮິຣະງະນະ ແລະ (2)ຄະຕະຄະນະ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໜັງສືຄັນຈິ ເຊິ່ງແມ່ນ ໜັງສືສະແດງຄວາມໝາຍ ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ນຳເຂົ້າມາແຕ່ຈີນ ໃນສະໄໝບູຮານ. ຄົນຕ່າງປະເທດບາງຄົນ ເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນເກັ່ງ ແຕ່ ອ່ານໄດ້ ແຕ່ໜັງສືຮິຣະງະນະກໍ່ມີ ເພາະມັນມີແຕ່ 48 ໂຕ ສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ຮອດອາທິດໜຶ່ງກໍ່ຈື່ໄດ້. ທາງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ໜັງສືຮິຣະງະນະ ແຖວ ອະ.

あ ອະ, い ອິ, う ອຶ, え ເອະ, お ໂອະ.

No comments: