10/23/2007

ກະຊວງສຶກສາ

ໜ້າເວັບທາງການ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ. ໜ້າຫຼັກນັ້ນ ເພິ່ນຊົງເພິ່ນຄືຊິພວມເລັ່ງສ້າງຢູ່. ທີ່ ຢູ່ ແມ່ນ http://www.moe.gov.la/index_l.htm
ທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່າໜ້າຫຼັກ ແມ່ນ ໜ້າແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ. ສາມາດກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງວ່າ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັ້ນ ຢູ່ ແຕ່ລະເມືອງຕັ້ງຢູ່ໃສໄດ້. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ປະເພດໂຮງຮຽນກໍຢາກໃຫ້ແປເປັນພາສາລາວ ເພາະຄົນບ້ານເຮົາ ທີ່ອ່ານພາສາອັງກິດບໍ່ອອກ ກໍຍັງມີຫຼາຍຢູ່. ທີ່ຢູ່ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງ ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນແມ່ນ http://www.moe.gov.la/map_l.htm

No comments: