8/18/2007

ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ

ໄລຍະຫຼັງນີ້ ຊອກເຫັນເວັບໄຊທ໌ໃໝ່ ຈົນຂຽນນຳເກືອບບໍ່ທັນ. ທາງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ. ເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເນື້ອໃນສະບັບພາສາລາວ ຍັງຂາດເປັນບາງບ່ອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ສະບັນພາສາອັງກິດ, ຄຶດວ່າ ເພິ່ນຄືຊິຄ່ອຍໆຂຽນໃສ່. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.nioph.gov.la/Indexlao.htm

No comments: