8/13/2007

ສະມາຄົມໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ


ມື້ນີ້ ເຫັນລິ້ງຄ໌ໃໝ່ຫຼາຍອັນ ແລະ ກໍຊິຂໍອະນຸຍາດ ສະເໜີພ້ອມກັນເລີຍເນາະ. ທຳອິດ ແມ່ນ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ສະມາຄົມ ໂຮງຮຽນ ພາກເອກະຊົນ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.laopedu.com.

ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ບັນດາໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ທີ່ ເປັນ ສະມາຊິກ ມີ :
ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ http://www.comuniver.com/
ວິທະຍາໄລຣັຕະນະ http://www.rbaclao.com/
ບຸດດາສິນສອນຄອມ http://www.boudnasinh.com/

ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ ແມ່ນ ເວັບໄຊທ໌ ຢູ່ໃນ ໄຊທ໌ ຂອງ ສະມາຄົມໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ.
ວິທະຍາໄລເສດຖາບໍລິຫານທຸລະກິດ http://www.laopedu.com/link_web/SBAC_web/index.html
ວິທະຍາໄລບຸດວິເສດ http://www.laopedu.com/link_web/boudvisethpage_/index.html
ໂຮງຮຽນກ້າວໜ້າ http://www.laopedu.com/link_web/Kaona_page/index.html
ໂຮງຮຽນອະນຸບານດາຣາ http://www.laopedu.com/link_web/dara_page/index.html
ໂຮງຮຽນວຽງສະຫວັນ http://www.laopedu.com/link_web/viengsavanh_page/index.html
ໂຮງຮຽນວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ http://www.laopedu.com/link_web/viengchan_phadthana_page/index.html
ໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສິນໄຊ http://www.laopedu.com/link_web/sinxay_page/index.html

No comments: