8/13/2007

ວິທະຍາໄລຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ເກົ່າທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ ລາວ. ນອກຈາກ ວິທະຍາເຂດຫຼັກຢູ່ວຽງຈັນແລ້ວ ຍັງມີ ສາຂາ ອີກ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຈຳປາສັກອີກ. ເວັບໄຊທ໌ ເພິ່ນ ຢູ່ http://www.rbaclao.com/index.html. ສີສັນສົດໃສ ແລະ ຂໍ້ມູນກໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ ຖ້າມີຂໍ້ມູນຄ່າຮຽນນຳ ກໍ່ຊິສະດວກຂຶ້ນສຳຫຼັບຜູ້ສົນໃຈຢາກ ພິຈາລະນາເຂົ້າຮຽນ. ອີກອັນໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ (ສຳຫຼັບຜູ້ຂຽນ) ຮູບຢູ່ໜ້າໜຶ່ງປ່ຽນຫຼາຍ ແລະ ຖີ່ໂພດ.

No comments: