7/07/2007

ລິ້ງຄ໌ໃໝ່ (ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ)

ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນພີ້, ຢູ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫານັກສຶກສາຜູ້ຍິງນັ້ນຍາກຫຼາຍ ແຕ່ ເບິ່ງຊົງສະພາບຢູ່ລາວ ຄືຊິແຕກຕ່າງເນາະ...http://www.fe-nuol.edu.la/

1 comment:

Anonymous said...

ດີຫລາຍໆໆ