7/06/2007

ລິ້ງຄ໌ໃໝ່ ( ອົງການກາແດງລາວ)

ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ອົງການກາແດງລາວ. ມີຄຳເຫັນປະທານ ກ່ຽວກັບ ການເປີດເວັບພ້ອມ. ເບິ່ງຄືວ່າ ຫຼາຍຄົນ ຢູ່ ບ້ານເຮົາກໍ່ເລີ່ມ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ການນຳໃຊ້ເວັບແທ້ໆແລ້ວ.http://www.laoredcross.org/index.php

No comments: