6/01/2007

ຈົດໝາຍເຫດ ຂອງ ໂຄງການໂຟຄອມມື້ນີ້ ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ, ຊອກເຫັນ ສິ່ງພິມເປັນພາສາລາວ ຢູ່ ເທິງເນັດ ແລ້ວ ກໍ່ຢາກແນະນຳ ມັນຕໍ່ ໃຫ້ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ຕາມເຄີຍ. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຊາວບ້ານ (ໂຟຄອມ) ເພິ່ນ ຈັດພິມ ຈົດໝາຍເຫດເປັນພາສາລາວ (ຕາມເບິ່ງຄືຊິແມ່ນ ແປຈາກພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພາະ ສະບັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມີ ຮອດ ຕົ້ນປີ 2007 ແລ້ວ ແຕ່ ພາສາລາວ ຫາກໍ່ຊິຮອດ ຕົ້ນປີ 2006) ເປັນ ໄລຍະ ທ່ານ ໃດສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າໄປ ເບິ່ງໄດ້ ທີ່ http://forcom-laos.sakura.ne.jp/newsletter-en.htm. ສະບັບພາສາລາວ ຫຼ້າສຸດ ຂອງ ເພິ່ນ ແມ່ນ http://forcom-laos.sakura.ne.jp/NEWS_LETTER_VOL14L.pdf.

No comments: