5/18/2007

ກ່ຽວກັບການລຶບ ລິ້ງຄ໌ ທີ່ບໍ່ມີເນື້ອໃນ ເປັນ ພາສາລາວ

ຂໍອະນຸຍາດ ປະກາດວ່າ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ເວັບໄຊທ໌ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ ບໍ່ມີເນື້ອໃນເປັນພາສາລາວ (ເຊັ່ນ ເຄີຍມີ ແຕ່ໄດ້ຖືກ ປ່ຽນເປັນພາສາອື່ນ)ຢູ່ ບລັອກນີ້ ຈະຖືກລຶບ, ນອກຈາກ ເວັບໄຊທ໌ ຂ່າວ ທີ່ ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ.

No comments: