5/04/2012

ທຶນການສຶກສາລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສົກຮຽນ 2003

ເວລາເຫຼືອບໍ່ຫຼາຍປານໃດແລ້ວສຳຫຼັບ ສົກຮຽນ 2003 ແຕ່ທ່ານຜູ້ສົນໃຈຢາກໄປສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍທຶນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຊີນເບິ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜັກໄດ້ທີ່ http://www.la.emb-japan.go.jp/en/jis/MEXT2013announcement_index.htm.

No comments: