4/30/2012

ໂທລະພາບລາວ

ອັນນີ້ ຄຶດວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກໃຜແລ້ວ ແຕ່ກະຊິຂໍຂຽນ ເພາະບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ສາມາດເບິ່ງຢູ່ໄອແພັດ ແລະ ໄອໂຟນໄດ້. ຢູ່ ເວັບໄຊ ຂອງ ລາວສະຕາ ດຽວນີ້ ສາມາດເບິ່ງໂທລະພາບ ຊ່ອງ ລາວສະຕາ ແລະ ໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດລາວ 2 ຊ່ອງໄດ້. ຕອນທຳອິດເບິ່ງຢູ່ ໄອແພັດ ຫຼື ໄອໂຟນບໍ່ໄດ້ຄືຊິແມ່ນຍ້ອນໃຊ້ແຟລັຊ ຂອງ ບໍລິສັດອາໂດບີ, ແຕ່ດຽວນີ້ເບິ່ງໄດ້ແລ້ວ. ສະດວກຫຼາຍ ເສຍດາຍອັນດຽວ ຄືມີລາຍການເພງຫຼາຍໂພດ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.laostartv.com/.

No comments: