10/10/2007

uplao.com

ເບິ່ງຊົງ ຄືຊິແມ່ນ ແຟນກິລາເຕະບານ ເປັນຜູ້ສ້າງ. ມີຂ່າວ ແລະ ຜູ້ລົງຄຳຖາມ ຄຳຕອບຢູ່ ແຕ່ ຍັງມີລິ້ງຄ໌ຂາດຫຼາຍ,​ໂດຍສະເພາະ ຮູບ, ລວມທັງໜ້າທຳອິດ. ອີກອັນໜຶ່ງ ຄຳວ່າ "ໃນເນື້ອຂ່າວ" ຄຶດວ່າເປັນການໃຊ້ສັບທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຄືກັນ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.uplao.com/

No comments: