1/16/2009

ບໍລິສັດດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງຈຳກັດ

ນັບແຕ່ໄດ້ແນະນຳ ເວັບໄຊ ພາສາລາວມາ ຄຶດວ່າ ນີ້ຄືຊິແມ່ນຂອງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ອັນທຳອິດ. ເບິ່ງໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງແລ້ວ ຄືຊິແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ສົມຄວນ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://ddclaos.com/

No comments: